Tina Wilchen Christensen

Tina Wilchen Christensen

Hvorfor bliver den enkelte deltager i en ekstrem gruppe? Nogle af svarene kan findes ved at stille skarpt på de processer, der medvirker til at unge bevæger sig fra at være perifere tilskuere til at udvikle en identitet som politisk ekstremist.  Tina Wilchen Christensen har en kandidatgrad i social antropologi og en ph.d. i social psykologi. Hun er specialiseret i radikaliseringsprocesser, politisk ekstremisme, exitprogrammer og hvordan den enkelte bliver deltage i – og løsriver sig fra en ekstrem gruppe. Tina har også undersøgt veje til løsrivelse (exitprocesser) og nogle af de metoder, der støtter unge i at udvikler en alternativ livsorientering og forlade den ekstreme gruppe. Hun formidler den seneste forskning via gå hjem møder, foredrag og workshops. Alle foredrag formidles i et let tilgængeligt sprog og byder på konkrete eksempler på veje til deltagelse i – samt løsrivelse fra ekstreme grupper.

Foredrag af Tina Wilchen Christensen:

Foredrag 1: Radikalisering; findes det? Hvad vil det sige? Kan jeg også blive det?
Radikalisering, ekstremisme og terrorisme – ordene er blevet en fast bestanddel i vores dagligdag, men hvad dækker de egentlig over? Hvordan bliver man ‘radikaliseret’? Er der tale om bestemte typer mennesker? Er ideologisk overbevisning årsag til deltagelse i en ekstrem gruppe? Eller er det tværtimod deltagelse i den ekstreme gruppe, der gør at mennesker udvikler et ekstremistiske tankesæt? Hvad kendetegner et ekstremistisk verdensbillede og fører ekstreme tanker til ekstreme handlinger? Via eksempler fra forskningsprojekter og interviews af tidligere højre og venstreekstremister/terrorister og Syriensfarer stiller foredraget skarpt på disse spørgsmål.

Foredrag 2: Når tidligere ekstremister er positive rollemodeller for andre, der søger at forlade en ekstrem gruppe
Tidligere ekstremister kan efter en løsrivelsesproces kæmpe med et sort/hvid tankesæt, aggression, paranoia og adfærds problemer. Problematikker som synes at kunne afhjælpes via mentorer og deltagelse i nye fællesskaber. En mentor – mente relation støtter den unge i at udvikle nye og anderledes måder at handle på. Hvilke metoder kan bruges? Hvorfor synes tidligere ekstremister, at disse tiltag har hjulpet dem? Ved brug af interview-materiale af tidligere højre-ekstremister ved organisationen EXIT Sveriges stiller foredraget skarpt på mentor – mente-relationen – set fra især menteens ståsted. Foredraget giver indsigt i de konkrete problematikker mange tidligere ekstremister kæmpede med og hvad det er i den specifikke relation, der hjælper menteen til at kunne identificere sig med mentoren og dermed forestille sig et anderledes liv og udvikle en ny identitet. Foredraget formidler også, hvorfor et vellykket mentor-mente forhold giver menteen konkrete værktøjer til hans eller hendes videre udvikling.

Foredrag 3: Tidligere ekstremisters erfaringer som nyttig viden – at løsrive sig fra en ekstremistisk gruppe er en kompliceret affære
Mentor-mente relationen og brug af rollemodeller er blevet et anerkendt værktøj i socialt arbejde. Men hvorfor er menneskeligt engagement, empati og en fælles fortid ikke nok til at en vellykket relation etableres mellem en tidligere deltager i en ekstrem gruppe og en på vej ud? Tværtimod synes det at være en forudsætning at tidligere ekstremister genfortolker egen fortid, før deres erfaringer bliver brugbar viden i støtten af andre, der søger at forlade ekstreme grupper. På baggrund af interviews af tidligere deltager i ekstreme grupper, stiller foredraget skarpt på hvordan tidligere ekstremister kan bruge deres erfaringer i arbejdet med at hjælpe andre til at forlade ekstreme grupper og ændre adfærd. Der gives mange eksempler på de metoder, der anvendes i denne form for støtte.

Foredrag 4: Livet forsætter efter deltagelse i en ekstrem gruppe – men hvordan støtter man en ekstremist på vej ud?
Programmer der hjælper tidligere ekstremister, er i de senere år blevet stadig mere populære. Men hvilke type problemer har tidligere ekstremister brug for hjælp til at håndtere for at kunne udvikle en alternativ identitet og skabe et nyt liv? Hvad hjælper og hvilke metoder giver jo gode
resultater og hvorfor? Foredraget er baseret på forskning om exit programmer i Europa samt en etnografisk undersøgelse af den svenske organisation EXIT. EXIT er den ældste organisation af sin art og er blandt praktikere og policymakers betragtet som en stor succes. Organisationen blev startet af tidligere ny-nazister og støttet højreekstremister i at forlade Hvid Magt bevægelsen ved brug af mentorordninger, dialog og aktiviteter. Foredraget sætter især fokus på (1) hvorledes deltagelse i nye miljøer medvirker til at mennesker forandrer deres identitet og selvopfattelse (2) metoder i exit programmer (2) hvorfor det er vigtig at inddrage tidligere ekstremister i exit programmer (3) .

Tina Wilchen Christensen har på baggrund af et ph.d. projekt om løsrivelse fra den ekstremistiske højre fløj og flere forskningsprojekter arbejdet med radikalisering, bevægelser i og på tværs af ekstrem grupper og rocker/bandemiljøet samt veje- ind og ud af ekstreme miljøer. Hun har en stor indsigt i de processer, der medvirker til at unge radikaliseres og udvikler en ekstremistisk adfærd.

Tinas foredrag byder på konkret viden om, hvorfor unge bliver deltager i ekstreme grupper, hvad der kan hjælpe mennesker ud af disse miljøer samt hvilke metoder, der har afgørende betydning i den vanskelige proces. Alle foredragene bygger på interviewmateriale og indeholder derfor konkrete cases kombineret med perspektiver fra den seneste forskning på området. Formidlingen tilpasses målgruppens ønsker formidles i et let og levende sprog med brug af udsagn og indsigter fra både tidligere ekstremister og de mentorer, der støtter dem i at forlade ekstreme grupper- socialt som mentalt. Foredragene indeholder konkrete eksempler på årsager til radikalisering og de metoder, der skaber refleksion og lægger kimen til en anderledes adfærd og dermed muligheden for udviklingen af en alternativ identitet for en tidligere ekstremist.

Tina er uddannet cand.polit. i social antropolog og ph.d. i social psykologi. Hun har bidraget med forskningsbaseret rapporter til ministerier i ind og udland samt artikler til bøger og tidsskrifter – nationalt og internationalt – om de sociale processer, der gør at unge udvikler sig fra perifer
deltager i politiske grupper til overbeviste aktivister samt veje, der fører til løsrivelse fra disse miljøer. Mine foredrag kan kombineres på mange måde. Har du et specielt ønske, er jeg åben for at tilpasse foredraget til det. Derudover kan jeg hyres til workshops og seminar med øvelser i forhold til ovennævnte emner.

Foredrag med Tina Wilchen Christensen booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen