Lone Nørgaard

Lone Nørgaard

Lone Nørgaard er cand.mag fra Københavns Universitet i dansk, engelsk, filosofi og køn & kultur. Ansat på VUC Roskilde. Parallelt med sin undervisning opbygget en karriere som freelance-skribent, foredragsholder, litteraturanmelder og samfundsdebattør. Klummeskriver og anmelder på bl.a. kvindeportalen Østrogen, BT og Information (1999-2006). Anmelder af faglitteratur på DR 2001-2006. Fast kronikør på Jyllands-Posten 2005-2015. Boganmelder. Forfatter til bøgerne Sex, løgn og kvinder (1993), Børn, løgn og kvinder (2001), Aktiv selvhjælp – et forsvar for aktiv dødshjælp (2002). Bidragyder til antologierne Mens vi venter på døden og – til døden skiller jer ad. Ti essays om at have ondt i ægteskabet. Redaktør og bidragyder til antologien Storm over Europa. Islam – fred eller trussel? (2006) Bidragyder til antologien Europas værdier og rolle i verden (2007). Blogger med jævne mellemrum.

Foredrag af Lone Nørgaard:

Foredrag 1: At tage eller ikke tage konflikter – det er spørgsmålet…
Man kan kende et civiliseret samfund på, at dets institutioner understøtter og værdsætter en levende sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid(er). Modstykket til et civiliseret samfund er et barbarisk, hvor ingen kender sine rødder. Enhver lever for sig selv, og for hvad jeg lige måtte have lyst til. Høfligheden bliver mindre, man maser sig frem i køen i såvel Netto som trafikken, og skrot og skod knopskyder fjernt fra skraldespanden. I det u-civiliserede samfund findes ingen store fortællinger, der binder mennesker sammen i et historisk og folkeligt fællesskab. Her ved ingen, hvorfra de kommer, og derfor heller ikke, hvor de skal hen. Det kollektive hukommelsestab resulterer i opløsning af institutionernes dyrebare viden og med et skuldertræk udslettes generationers møjsommeligt indsamlede erfaringer og fornuftige sædvaner. Efter os syndfloden! Eller hvad….? Nej, vel?!!! Lone Nørgaard vil i sit foredrag tage afsæt i en civilisationskritik, der som centralt omdrejningspunkt har det igangværende autoritets- og dannelsestab – og ikke mindst, hvad vi gør ved det.

Foredrag 2: Livsløgne- og livstrategier
Hvordan finder vi fodfæste i farten? Hvilke livsløgne lever moderne mennesker med? Hvordan gør vi op med dem? Og hvilke alternativer åbner sig, når livsløgnene gennemhulles?

Foredrag 3: Forbyd skilsmisser!
Om skilsmissens anatomi er der sagt og skrevet mange både kloge og klargørende ord. Desværre bliver sandhederne som oftest overhalet indenom af floskler og skønmalende mytologi skåret over læsten: Hvad der er godt for mor og far er godt for lille Laura. Og voksne mennesker skal da ikke holde sammen i et forhold, hvor følelserne er stagneret og kedsommeligheden blevet dagligdag. Jo, de skal. For der findes ingen lykkelige skilsmisser for børn i familier uden vold og misbrugsproblemer. Derfor skal de voksne også holde op med at indsylte sig i lystløgne om, at en skilsmisse pr. definition er bedre for Lille Peter, frem for at han hører på mors og fars eventuelle skænderier. Et anderledes foredrag, som anviser alternativer til skilsmisse.

Foredrag 4: Sex, løgn og kvinder – et opgør med ligestillingsbegrebet
Ligestilling på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i den politiske og kulturelle offentlighed er en landvinding for kvinder i kønnenes historie. Derimod skal ligestillingsbegrebet trækkes ud af alle felter, der handler om kroppen, og det skal være slut med at sætte de to køns seksualitet og bidrag til reproduktionen på fællesnævner. Begrebets vildskud ind i det det kropslige og reproduktive område har gjort kvinder og ikke mindst børn ubodelig skade. Lone Nørgaard gør i sit foredrag op med såvel et abstrakt ligestillingsbegreb som forældreansvarsloven (læs: Børnemishandlingsloven), der sætter kikkerten for det blinde øje i forhold til forskellene på de to køn. Foredraget er samtidig en kritik af opfattelsen af kønnet som en social konstruktion.

Foredrag 5: Aktiv selvhjælp – et forsvar for aktiv dødshjælp
Hvis vi er i stand til at indrømme, at vores mål er en hurtig og smertefri død, burde vi ikke overlade det til tilfældigheder at bestemme, om dette mål nås”. (Peter Singer, filosof) I sin bog ”Aktiv selvhjælp – et forsvar for aktiv dødshjælp” giver Lone Nørgaard sit bidrag til den evigt aktuelle diskussion om medlidenhedsdrab. Foredraget tager afsæt i bogen og giver en række af de nødvendige forudsætninger for selv at kunne tage stilling til et ja eller nej til aktiv dødshjælp – et spørgsmål, som har bud til alle. Lone Nørgaard ønsker at sætte spørgsmålstegn ved den stærke afstandtagen til selvmord, som har sine rødder i det kristne syn på livet som helligt og ukrænkeligt. Foredragsholderen argumenterer for, at der gives situationer, hvor man med rimelighed kan lade liv dø. Udgangspunktet er personligt, men argumentationen for pro-eutanasi-positionen er først og fremmest hentet hos filosofferne Jonathan Glover og Peter Singer.

Foredrag 6: Børn og børneopdragelse
Hvad sker der i familien, når ønskebarnet gør sit indtog? Hvorfor fører børn til skilsmisser, når de netop blev sat i verden for at konsolidere kernefamilien? Hvem har ansvaret for børneopdragelsen? Hvorfor skal det være så svært af skabe balance mellem arbejdsliv og familieliv? Lone Nørgaard giver sit bud på en analyse og de livsstrategier, der skal til, for at holde sammen på familien. Hvis det er dét, man vil!

Foredrag 7: Islams kvindesyn
Er det islamiske tørklæde udtryk for kvindeundertrykkelse? Som nogen mener. Eller giver tørklædet først og fremmest kvinden en øjensynlig ligestilling med manden – og hermed frihed? Som andre mener. Med udgangspunkt i tørklædet redegør Lone Nørgaard for islams kvindesyn og forholdet mellem de to køn, således som det kommer til udtryk dels i tekstpassager i Koranen, dels i praksis.

Foredrag 8: Kulturforskelle i børneopdragelse
Der findes ikke en universel muslimsk form for børneopdragelse, lige så lidt som der findes en autoriseret dansk måde at opdrage børn og unge på. Men der findes store kulturforskelle, som ofte støder sammen i de danske daginstitutioner, skoler og i samfundet i øvrigt. Forskelle, der kan hindre integrationen i et par generationer. Lone Nørgaard giver en indføring i muslimsk tankegang contra dansk: Forskelsbehandling af piger og drenge, fastlåste kønsroller, familiens ære og skam, skyldfølelse, halal og haram, lejrskole, badning, skolekærester, ungdomsfester, påklædning, disciplin og respekt, opdragelse til at blive en god muslim og meget mere.

Foredrag 9: Forkæl (ikke) dine børn
Kan børn forkæles for meget? Svaret er ja, hvis forkælelsen består i at gøre alt for dem og overøse dem med materielle goder. Forkælelsessyndromet er karakteriseret ved et sammenfald af en række forældrekarakteristika og en børneadfærd, som i værste fald kan føre til en psykiatrisk diagnose for barnet. Mor og far stræber efter at være gode forældre og er villige til at gøre hvad som helst for at gøre deres børn glade. Forældrene er omsorgsfulde og mener, at det vil forstyrre barnets naturlige udvikling og selvfølelse, hvis de sætter grænser, der i øvrig også udløser skyldfølelse. De tror på barnets ret til at træffe egne valg, påtvinger ikke lille Søren nogen form for autoritet og finder det svært eller umuligt at sige nej. Jamen, skal børn da ikke forkæles? Jo, det skal de. Men sand forkælelse består i, at man som forældre påtager sig den konfliktfyldte og tidskrævende opgave, det er at opdrage sine børn til stærke og livsduelige individer.

Foredrag 10: For og imod abort
Skal abort være en ret – og hvis svaret er ja – er det så en ret, der ligger hos fosterbæreren eller hos den genetiske far eller hos samfundet eller i en kombination af to eller flere interessenter? Diskussionen om abort er utroligt kompliceret og rejser flere spørgsmål om liv og død og ansvar og rettigheder end den giver præcise entydige svar. Men det er vigtigt at gøre sig de forudsætninger klart, hvorpå ens stillingtagen til abort baserer sig – og det mindste man kan forlange af både modstandere, tilhængere og skeptikere er, at der ikke er nogen logiske brist i argumentationen. Lone Nørgaard fremlægger de forskellige positioner og lægger op til debat.

Foredrag med Lone Nørgaard booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen