Laila Colding Lagermann

Laila Colding Lagermann

Laila Colding Lagermann er ungdomsforsker og forsker blandt andet i marginaliseringsprocesser og det der i forskningen betegnes som overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund ved DPU, Aarhus Universitet. Til daglig er Laila ansat som ekstern lektor ved DPU, Aarhus universitet samt hos UCC. Laila er tidligere uddannet lærer, og har arbejdet som lærer i såvel den almindelige folkeskole som i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud i København. Hun er cand. pæd. i pædagogisk psykologi med en ph.d. i uddannelsesforskning, og hendes nøglekompetencer er: ungdom, ungeliv, (inddragelse af) ungeperspektiver, skole, udskoling, (overgang til og unges deltagelse i) ungdomsuddannelse, udsatte/marginaliserede unge.

Hendes forskning er særligt knyttet til udsatte unge, unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse, skolevrede/skolemodstand, betydningen af lærer-elevrelationer, uddannelsesresiliens blandt unge i gymnasiet, in- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen og marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. I forbindelse med det sidste ligger flere af hendes forskningspointer i direkte forlængelse af aktuelle debatter, som vi ser og hører om næsten dagligt i medierne og som vedrører netop denne gruppe af unge – unge med etnisk minoritetsbaggrund – fx ift. uddannelsesfrafald, ballademagere, ”er de nu også rigtige danskere”, etc.

I sin formidling lægger hun bl.a. vægt på, hvordan vores egne (for)forståelser af netop denne gruppe af unge på problematisk vis er med til at skabe dét, vi får øje på. Gennem sit samarbejde med praksis har hun derfor gennem fx workshops med lærere og andre praktikere arbejdet med vores forståelser af ”den gode elev”, ”ballademageren” og andre elevkategorier; hun har med praktikere arbejdet med forståelser af etnicitet; om hvordan idealer om lighed kan have en diskriminerende slagside for denne målgruppe, fx i form af en velmenende farveblindhed; om forskellighed og enshed; om skolemodstand; om overskridende læring og meget mere.

Laila har flere års erfaring med undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet, med udarbejdelse og gennemførelse af foredrag, oplæg, workshops og kurser for praktikere og professionelle i bl.a. skoler, daginstitutioner og i kommunalt regi.

Laila Colding Lagermann står bag udgivelsen af en række publikationer inden for ungeliv, unge på kanten samt unges identitetsskabelse i og på tværs af skole/uddannelse og fritid.

Foredrag/workshops af Laila Colding Lagermann:

Foredrag 1: Det ved vi om – børn, unge og etnicitet i skolen – bogforedrag
En forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne store udfordring er at udpege problemet hos individet eller en særlig gruppe af elever. I denne bog undersøges det, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet. Bogen er med andre ord en invitation til at se på egne forståelser og egne måder at indgå i samspillet med denne gruppe af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Dermed identificeres nogle knapper, som man som professionel selv kan skrue på, og som man måske ikke selv var bevidst om ? og derved bliver man i stand til at ændre på selve samspillet og tilbyde en mere nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.

Foredrag 2: Unge, stress og resiliens i uddannelse
Rigtig mange unge trives og har det godt og kommer igennem ungdomstiden uden de store problemer. Alligevel er der ifølge en række nye undersøgelser en stigning i antallet af unge, der oplever og rammes af symptomer på stress i hverdagen og det er dem, som foredraget her handler om. I foredraget introduceres stress som et bio-psyko-socialt fænomen, ligesom vi ser nærmere på, hvordan stress hos unge er noget andet end stress hos voksne. I dette foredrag peges der endvidere på, hvad det ifølge nyeste forskning er, der ifølge de unge stresser på tværs af skole/uddannelse og fritid, ligesom vi går tættere på, hvad der virker stressreducerende og resiliensfremmende i skole/uddannelse. Med dette udgangspunkt ser vi sammen på, hvad I konkret kan gøre ift. jeres målgruppe af unge.

Foredrag 3: Unge på kanten – af skole og samfund
Dette foredrag tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for unge udskolingselever med etnisk minoritetsbaggrund i skolen. Med et specifikt fokus på det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser gives i dette foredrag et indblik i elevernes identitetsskabelse og sociale selvforståelse i relation til skolen, set fra de unges perspektiver.

Foredrag 4: In- og eksklusionsprocesser i skolen – med fokus på betydningen af lærerelevrelationer
Foredraget handler om betydningen af positive lærer-elevrelationer ift. at styrke uddannelsesresiliens blandt eleverne, ligesom der peges på konsekvenserne af det modsatte. I foredraget inddrages egen samt anden relevant forskning på området, ligesom foredraget inddrager mange eksempler fra praksis med et udgangspunkt i de unges egne perspektiver.

Foredrag 5: Fra skolemodstand til samfundsmodstand?
I dette foredrag går vi tættere på de unges perspektiver på sammenhængen mellem det liv de lever i skolen og det liv der af de unge gøres udenfor skolen. En særlig pointe i dette foredrag handler om, hvordan eksklusion og marginalisering i skolen, ikke blot får betydning i skolen, men af de unge trækkes med udenfor skolen, og bliver (med)bestemmende for, hvordan livet gøres dér, hvilket implicerer potentielle risici for, at de unge involveres i banderelaterede fællesskaber og -konflikter, afvisning af videre (ungdoms)uddannelse, etc.

Foredrag med Laila Colding Lagermann booker du hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.

Tilbage til forsiden.

Del denne side på:
Til toppen